Cluster algebra dictionary 丛代数词典 cong2dai4shu4ci2dian3
category 范畴 fan4chou2
cluster algebra 丛代数 cong2dai4shu4
cluster variable 丛变量 cong2bian4liang4
co- yu2
coalgebra 余代数 yu2dai4shu4
cohomology 上同调 shang4tong2diao4
cokernel 余核 yu2he2
colimit 余极限 yu2ji2xian4
commutative algebra 交换代数 交换代数
complex 复形 fu4xing2
compose 复合 fu4he2
curve 曲线 qu3xian4 一条曲线
element 元素 yuan2su4
equivalent 等价 deng3jia4 两个等价的范畴
functor 函子 han2zi3
homological algebra 同调代数 tong2diao4 dai4shu4
hypersurface 超曲面 chao1qu3mian4
inverse 逆元 ni4yuan2
limit 极限 ji2xian4
module mo2
morphism 态射 tai4she4
orbit 轨道 gui3dao4
potential shi4
quasi- ni3
quiver 箭图 jian4tu2
quiver with potential 带势箭图 dai4shi4 jian4tu2
representation 表示 biao3shi4
seed 种子 zhong4zi3
set 集合 ji2he2
surface 曲面 qu3mian4