United Kingdom Flag French Flag

Vlerë Mehmeti

Jam profesoreshë e asociuar pranë Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris Rive Gauche (IMJ-PRG) të Sorbonne Université, në grupin e hulumtimeve Topologie et Géométrie Algébriques.

Intereset e mia matematike kanë të bëjnë me hapësirat e Berkoviçit (një prej teorive të mundshme për gjeometrinë analitike joarkimediane) dhe aplikimet e tyre në teori të numrave, gjeometri aritmetike dhe në pyetje që kanë të bëjnë me dinamikën. Për momentin jam duke përdorur metoda të ngjitjes mbi këto hapësira për të studiuar principe lokale-globale.

Këtu mund të gjeni CV-në time (në gjuhën angleze) dhe si të më kontaktoni.

Disa seminare javore: